AFT MERCURY

AFT MERCURY

Sizing و بهينه سازي هوشمند جريان غير قابل تراكم در داخل لوله و كانال

اين نرم افزار با استفاده از تكنولوژي Intelliflow و با تعيين ابعاد بهينه لوله و كانال موجب صرفه جويي هاي قابل توجه در هزينه هاي پروژه مانند مواد مصرفي، هزينه هاي نصب سيستم، انرژي، زمان و ديگر موارد غير قابل تصور مي گردد. با استفاده از اين نرم افزار كاربر مي تواند معيارهاي تعيين ابعاد و ديگر نيازمنديهاي طراحي را تشخيص دهد. معيار تعيين ابعاد براي به حداقل رساندن هزينه اوليه طراحي و يا هزينه life cycle و با پارامترهايي از قبيل وزن، حجم و يا سطح مقطع لوله مورد توجه مي باشد. سپس نرم افزار با انجام آناليز كامل و جامع بر روي مجموعه هاي فرض شده، ابعاد بهينه لوله ها، كانالها، پمپها، شيرها و ديگر اجزاي سيستم را تعيين مي كند. با استفاده از اين نرم افزار هزينه هاي مواد مصرفي صرفه جويي مي شود. با بكارگيري قابليتهاي مدلسازي AFT Fathom، نرم افزار AFT Mercury مي تواند سيستم هاي لوله كشي شما را با كليه جزئيات شبيه سازي نمايد. با استفاده از يك تحليلگر قدرتمند و روشهاي ماتريسي تاييد شده براي تحليل معادلات حاكم بر جريان لوله و همچنين كتابخانه جامع شامل :‌ مشخصه 700 سيال مختلف، fittingها، تنظيمات مدل، انواع پمپ و شيرهاي كنترل و ديگر تجهيزات، اين نرم افزار مي تواند مقادير انتقال حرارت در لوله ها و مبدلهاي حرارتي را نيز محاسبه نمايد. از كاربردهاي اين نرم افزار مي توان موارد زير را نام برد:‌

 1. Cycle Cost Minimizing Initial vs. Life
 2. Variable Frequency Drive vs. Control Valve Analysis
 3. Intelligent Sizing System Balancing through
 4. Multiple Design Cases Size for Minimum Cost Over
 5. Drives Your Design Understand What Really
 6. Optimal Pump Sizing

ویژگی و امکانات :

 • اندازه گیری خودکار لوله کشی, مجرای, پمپ ها, دریچه ها و اجزای دیگر برای رسیدن به اهداف هزینه خود
 • فراهم کردن قدرت تصمیم گیری آگاهانه جهت طراحی سیستم کم هزینه
 • موتور بهینه سازی پیشرفته با تکنولوژی IntelliFlow به طور خودکار بهترین اندازه لوله و تجهیزات را تعیین می کند
 • قابلیت جامع مدل سازی سیستم
 • مدیر سناریو برای پیگیری تمام انواع طراحی و قابلیت های عملیاتی در یک فایل مدل واحد با پیوند داده
 • نقشه برداری و گزارش گیری یکپارچه
 • انجام تجزیه و تحلیل حرارتی از جمله انتقال حرارت و مبدل حرارتی
 • پشتیبانی از مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی
 • افزودنی اختیاری Chempak که یک پایگاه داده حرارتی از تقریبا 700 مایع را فراهم می کند
 • ارائه یک رویکرد جامع برای شناسایی هزینه های کم سیستم های دنیای واقعی که به دلیل تعداد زیادی از متغیرها و محدودیت های درگیر به ندرت با روش های سنتی کاربرد دارد