I-View

I-View

I-CONVERT

تبديل فايلهاي PCF و IDF توليد شده به فايلهاي dwg و dgn

اين نرم افزار فايلهاي (IDFs or PCFs) را (با حفظ كليه اطلاعات ضميمه (tag) و مشخصات هر كدام از اجزاء) تبديل به مدل سه بعدي AutoCAD و MicroStation مي كند.