Intergraph SmartSketch

ابزاری جدید برای دفاتر طراحی مهندسی جهت تولید نقشه های اولیه طراحي