Intergraph Smartplant 3d

طراحي Plant

نرم افزار Intergraph Smart 3D پيشرفته ترين نرم افزار طراحي plant ارائه شده در طي دو دهه گذشته مي باشد.اين نرم افزار کليه قابليتهاي لازم جهت طراحي plant‌ را دارا بوده و در تمام طول استفاده از plant ميتواند کليه نيازهاي عمليات As-built را نيز برآورده کند.