NOZZLE PRO

(with PVElite Interface)

تحليل به روش Finite Element در نازلها و Padها

اين نرم افزار براي محاسبه سريع و دقيق هر يك از نازلها، saddle ها، clipها و pipe shoeهاي موجود در مدل بكار ميرود. در اين نرم افزار انواع مختلف head از جمله spherical, elliptical, ASME dished, conical و Cylindrical نيز وجود دارد. با استفاده از SIFهاي توليد شده توسط اين برنامه مي توانيد ضريب اطمينان طراحي خود را بالا ببريد. در طراحي مخزن اين برنامه، براي هر نازل يك گزارش FEA جداگانه با فرمت HTML تهيه مي نمايد. كاربران نرم افزارهاي Compress و PVElite مي توانند با لينك شدن به نرم افزار Nozzle/Pro بر روي هر يك از اجزاي مخزن خود تحليل FEA انجام دهند.

NOZZLE PRO