Navis Works JetStream

Navis Works JetStream

نرم افزار Design Review

كاملترين نرم افزار جهت Review Check و Clash Check فايلهاي توليد شده در نرم افزارهايPDMS,PDS, AutoPlant وCADWorx وروديهاي اين نرم افزار را فرمتهاي زير تشكيل مي دهند:

.nwd, .nwf, .nwc, .dwg, .dxf, .3ds, .prj, .dgn, .prp, .prw, .sldasm, .sldprt, .cv7, .man, .igs, .iges, .stp, .step, .wrl, .wrz, .pts, .ptx, .soi, .iQscan, .iQmod, iQwsp, .3dd, .zfc, .zfs

بخش Clash Detective اين نرم افزار داراي يك ابزار بازرسي بسيار قوي مي باشد كه مي تواند كار كليه قسمت هاي يك مدل سه بعدي را شناسايي و بازرسي نموده و گزارش توليد كند. با استفاده از اين نرم افزار علاوه بر حذف بخش بازبيني نقشه توسط كاربر كه كار بسيار خسته كننده اي مي باشد، ريسك خطاي انساني و ضررهاي هنگفت ناشي از آن نيز از بين مي رود.