Refrigerant Piping Design

Refrigerant Piping Design

تعيين مينيمم سايز لوله مورد نياز براي انتقال مبرد بين كمپرسور، كندانسور، اواپراتور در محدوده افت فشار تعيين شده