STRESS-C

مبدل فايلهاي نرم افزار PDMS به نرم افزار CAESAR II

از اين نرم افزار جهت انتقال بخشهايي از piping كه احتياج به Stress Analysis دارند و بايد در نرم افزار CAESAR II تحليل شوند، استفاده ميشود.اين برنامه بصورت قابل ملاحظه اي در صرفه جويي در زمان و هزينه پروژه هاي piping موثر ميباشد