check STRESS II for PDMS

كنترل تنش در سيستم هاي لوله كشي

اين نرم افزار براي کنترل تنش لوله ها در نرم افزارهاي طراحي plant‌ هاي سه بعدي مانند PDMS‌ و CADMATIC استفاده مي شود. اين نرم افزار به عنوان اولين مرحله کنترل تنش در هنگام توليد layout به کاربر يک مسير لوله پيشنهاد مي کند که اين مسير بر طبق کدهاي استاندارد توليد شده، با اين روش در انجام تحليل هاي دقيق تنش و توليد گزارش کمک شاياني به مهندسين تحليل مي شود.