فهرست دوره های آموزشی
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
Aspen Plus 40
Aspen Dynamics 20
CHEMKIN 25
FLARENet 15
HYSYS 45
SMISCI PRO II 30
THERMOFLOW 30
آشنايي با اجزا ،‌سيكلهاي تركيبي شامل : توربين گاز ، توربين گاز ، توربين بخار ،‌بويلر بازياب ،‌ سيستم هاي خنك كننده 14
آشنايي ترموديناميكي سيكلهاي تركيبي 10
اصول طراحي حرارتي و مكانيكي بويلر هاي بازياب 8
نيروگاهيPiping اصول طراحي سيستم هاي 8
Pipe Plus اصول تحليل تنش در خطوط نيروگاهي و نرم افزار 8
سيكل توربين گازي 30
اصول طراحي ديگهاي بخار 30
انواع كندانسور و عملكرد آنها در نيروگاه 24
پمپ و فن هاي صنعتي 24
شناخت واحد هاي فرآيندي 24
طراحي تجهيزات پالايشگاهي 1 (ظروف پالايشگاهي) 24
طراحي تجهيزات پالايشگاهي 2 ( پمپ و كمپرسور) 24
(Offside and Utility) طراحي و تجهيزات پالايشگاهي 3 24
اصول طراحي فرآيند در صنايع نفت ، گاز پتروشيمي 24
تجهيزات فرآيندي Data Sheet اصول محاسبات تهيه 24
آشنايي با مدارك فني پايه و تفصيلي بخش فرآيند 16
آشنايي با تجهيزات فرآيندي صنايع نفت ،‌گاز پتروشيمي 24
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
Bentley AUTOPLANT 30
CADWORX 25
PDS 100
PDMS مقدماتی 45
PDMS پیشرفته 75
تئوري و اصول مدلسازي و شبكه هاي لوله كشي 40
P&ID و PFD روش تهیه نقشه های 30
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
ALGOR PIPEPAK 20
Bentley AutoPipe 15
CAESAR II 36
FlowMaster II 45
HYTRAN 10
OLGA 2000 40
Pipenet 25
PIPEPHASE 30
PLANTFLOW 15
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
BOCAD 3D 40
TEKLA STRUCTURES (Xsteel Included) 30
SACS 50
SAP 48
Safe & Etabs 48
Arc View 48
Arc GIS 30
نكات ويژه در طراحي سازه هاي بتون آرمه 24
نكات ويژه در طراحي سازه هاي فولادي 24
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
B-JAC 24
Compress 20
ETANK 10
HTFS(ACOL) 25
NOZZLE PRO 12
PVELITE 30
TANK 24
نحوه عملكرد و چگونگي انتخاب كمپرسورهاي گريز از مركز 35
تست بازرسي كمپرسور هاي گريز از مركز 30
پيرامون كمپرسورهاي گريز از مركز AP1617بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد 30
نحوه عملكرد و انتخاب توربين هاي گازي 35
(Rotor Dynamics)مباني ارتعاشات ماشين آلات دوار 30
نحوه عملكرد و انتخاب توربين هاي بخار 30
نحوه عملكرد و انتخاب انواع مختلف كمپرسور 35
پيرامون توربين هاي گازيAPI 616 بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد 30
كارگاه آموزشي مديريت خريد ماشين آلات دوار 20
نحوه عملكرد و چگونگي انتخاب فن هاي گريز از مركز 20
نحوه عملكرد و چونگي انتخاب پمپ هاي گريز از مركز 30
API619 بر اساس استاندارد Rotary كمپرسور هاي 24
API618 بر اساس استاندارد Reciprocator كمپرسور هاي 40
توربين بخار 40
طراحي توربو ماشين (توربين و كمپرسور گازي كمپرسورها) 50
CFX‌(تحليل جريانهاي توربو ماشين) 50
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
CYME 60
DIgSILENT 116
EPLAN PROFESSIONAL 30
ETAP With Power Plot 30
INTOOLS 30
NEPLAN 65
PSS/E 35
SES 45
SINCAL 25
Matlab 30
طراحي ابزار دقيق صنعتي 40
تئوري طراحي واحد هاي صنعتي (بخش برق) 50
دوره صنعتي كابل 20
DIALUX 25
CALCULUX 25
طراحي تاسيسات برقي ساختمان 30
طراحي سيستم زمين و حفاظت در برابر صاعقه 25
موتور هاي الكتريكي 30
UPS و DC CHARGERطراحي 30
Xطراحي تابلو هاي  30
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
Aspen Plus 40
Aspen Dynamics 20
CHEMKIN 25
FLARENet 15
HYSYS 45
SMISCI PRO II 30
THERMOFLOW 30
آشنايي با اجزا ،‌سيكلهاي تركيبي شامل : توربين گاز ، توربين گاز ، توربين بخار ،‌بويلر بازياب ،‌ سيستم هاي خنك كننده 14
آشنايي ترموديناميكي سيكلهاي تركيبي 10
اصول طراحي حرارتي و مكانيكي بويلر هاي بازياب 8
اصول طراحي سيستم هاي Piping نيروگاهي 8
اصول تحليل تنش در خطوط نيروگاهي و نرم افزار Pipe Plus 8
سيكل توربين گازي 30
اصول طراحي ديگهاي بخار 30
انواع كندانسور و عملكرد آنها در نيروگاه 24
پمپ و فن هاي صنعتي 24
شناخت واحد هاي فرآيندي 24
طراحي تجهيزات پالايشگاهي 1 (ظروف پالايشگاهي) 24
طراحي تجهيزات پالايشگاهي 2 ( پمپ و كمپرسور) 24
طراحي و تجهيزات پالايشگاهي 3 (Offside and Utility) 24
اصول طراحي فرآيند در صنايع نفت ، گاز پتروشيمي 24
اصول محاسبات تهيه Data Sheet تجهيزات فرآيندي 24
آشنايي با مدارك فني پايه و تفصيلي بخش فرآيند 16
آشنايي با تجهيزات فرآيندي صنايع نفت ،‌گاز پتروشيمي 24
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
PLC S7 200 18
PLC S7 300,400 (I), (II), (III) 72
WINCC(I), (II),(III) 66
HMI With Protol 25
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
كاليبراسيون عمومي و دما 16
كاليبراسيون الكتريكي و الكترونيكي 8
كاليبراسيون ابعادي و جرم 16
كاليبراسيون فشار 8
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
بازرسي جوش 60
عمليات حرارتي در جوش 20
فيزيك جوش 16
I , II سطح (UT)تست التراسونيك 120
I , II سطح (PT)تست مايعات نافذ 60
I , II سطح (MT)تست ذرات مغناطيسي 60
(RT) تفسير فيلم راديوگرافي 60
سمينار روش تهيه مرور مدارك جوشكاري 6
سمينار بازرسي جوش در صنايع نفت و گاز 6
سمينار كنترل پارامترهاي جوشكاري 6
سمينار اصول جوشكاري صنعتي 30
روشها و تست هاي استاندارد در فرآيند جوشكاري 40
جوش و شناخت نقايص مناطق جوشكاري شده 20
(WPS)تهيه دستورالعمل روش جوشكاري 20
(PQR)تهيه دستور العمل تائيديه روش جوشكاري 20
(S.M.A.W)آشنايي با روش جوشكاري دستي 20
(G.T.A.W) TIGآشنايي با روش جوشكاري آرگون يا 20
(S.W.A)آشنايي با روش جوشكاري زيرپودري آشنا 20
تكنولوژي جوشكاري 20
آشنايي با الكترودهاي جوشكاري 20
پيشگرم ،‌پسگرم و طرحهاي اتصال در جوشكاري 20
تهيه دستورالعمل تست جوشكاران و نحوه انجام تست 20
عنوان دوره آموزشي (ساعت) مدت
Comfar III Expert 30
HAZOP 30
PHAST 35
استاندارد مديريت پروژه براي مديران 8
(PMT)استاندارد مديريت پروژه براي تيم مديريت پروژه 40
آشنايي با استاندارد مديريت پروژه براي تيم پروژه 20
آشنايي با جوانب مختلف اجراي پروژه هاي صنعتي 8
PMPآمادگي براي امتحان 40
در صنايع نفت و گاز EPCمديريت پروژه هاي 16
Primaveraكنترل پروژه با نرم افزار 70
مديريت برنامه ريزي استراتژيك (مديران ارشد و مياني) 16
مديريت برنامه ريزي استراتژيك (كارشناسان) 8
مديريت منابع انساني 16
كنترل و مديريت مخاطرات 8
مديريت ريسك فرآيند ها و عمليات 8
مديريت بهداشت 16
مديريت محيط زيست 16
راهبردي سازمانهاي هولدينگ 8
(BSC)مديريت بهبود عملكرد 16
مديريت بهره وري 21
EFQMآشنايي با مفاهيم تعالي سازماني بر مبناي الگوي 16
EFQMخودارزيابي 32
EFQMاجراي سرآمدي و تدوين اظهار نامه بر مبناي 16
مديريت كيفيت (استانداردها ، مستند سازي و مميزي داخلي) 40
راوبط كار 8
مديريت فرآيند 8
شناخت عواملي محيطي در پروژه ها 16
فن راهبردي اداره جلسات 16
نظام اجرايي پروژه ها 16
قرارداد هاي نفتي 16
مديريت هزينه 16
برآورد هزينه 16
مهندسي ارزش 16
اصول و فنون مذاكره 16
اصول و مباني مديريت + مديريت عمومي 16
روانشناسي مديريتي - صنعتي 16
اصول گزارش نويسي در مديريت پروژه ها 16
مديريت دانش 16